วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553
ภาพเด็กบนดอยและผักที่ครูและนักเรียนปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับครูและนักเรียน


วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เทคโนโลยี 3g

3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต

--------------------------------------------------


3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียง และ การส่งข้อมูลในขั้นต้น ทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่มาก การพัฒนาของ 3G ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น

ลักษณะการทำงานของ 3G เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว 3G มีช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์แบบขึ้น

เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ ,รับ-ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ ,ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร, ดาวน์โหลดเพลง, ชมภาพยนตร์แบบสั้นๆ เทคโนโลยี

3G น่าสนใจอย่างไร

จากการที่ 3G สามารถรับส่งข้อมูลในความเร็วสูง ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียง และ แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่

เช่น จอแสดงภาพสี, เครื่องเล่น mp3, เครื่องเล่นวีดีโอ การดาวน์โหลดเกม, แสดงกราฟฟิก และ การแสดงแผนที่ตั้งต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่สร้างความสนุกสนาน และ สมจริงมากขึ้น

3G ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้น โดย โทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์แบบพกพา, วิทยุส่วนตัว และแม้แต่กล้องถ่ายรูป ผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลใน account ส่วนตัว เพื่อใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น self-care (ตรวจสอบค่าใช้บริการ), แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ ใช้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์, ข่าวบันเทิง, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลการท่องเที่ยว และ ตารางนัดหมายส่วนตัว “Always On”

คุณสมบัติหลักของ 3G คือ

มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์ (always on) นั่นคือไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่าย และ log-in ทุกครั้งเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูล

ซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น โดยจะต่างจากระบบทั่วไป ที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่เราล็อกอินเข้าในระบบเครือข่าย อุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G สำหรับ 3G อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์ สื่อสารอื่น เช่น Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), Laptop และ PC

แผนการสอนวิชา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอนวิชา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที 1 เรื่อง บ้านและโรงเรียนของฉัน เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร เวลา 1 ชั่วโมง
.....................................................................................
รู้เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
2. ตัวชี้วัด
ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ป.3/1 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.3/1 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สาระสำคัญ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน การปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน
4. สาระการเรียนรู้
- การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน ช่วยประหยัดและปลอดภัย
- การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
5. จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร นักเรียนสามารถ
5.1 เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน
5.2 สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรได้ถูกต้อง
5.3 สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. ภาระชิ้นงาน
- ใบงานชิ้นที่ 1
- แบบทดสอบ
7. การวัดผล / ประเมินผล
8. กิจกรรมการเรียนรู้
8.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการเกษตร ร้องเพลง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเช่น ให้นักเรียนร้องเพลง เกี่ยวข้าว พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
8.2 ขั้นสอน
ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ เครื่องมือเกษตร ดังนี้
ชั่วโมงที่ 1
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเครื่องมือเกษตร ที่นักเรียนรู้จัก พร้อมกับอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเกษตรชนิดนั้น
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันจำแนกและจัดกลุ่มเครื่องมือเกษตรว่า เครื่องมือใดเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดิน และงานพืช
๓. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างเครื่องมือเกษตร พร้อมกับแนะนำและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือเกษตรให้นักเรียนดู
๔. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ๑) ให้นักเรียนทำใบงานที่1

ชั่วโมงที่ 2
- ครูให้นักเรียนสำรวจเครื่องมือเกษตรที่มีอยู่ภายในโรงเรียนว่า มีอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ การเกษตร
8.3 ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือเกษตรและวิธีการใช้งาน บนกระดาน แล้วให้นักเรียนจดบันทึกในสมุด
8.4 ขั้นขยายความรู้
นักเรียนจะนำความรู้เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง

8.5 ขั้นประเมิน
นักเรียนได้เรียนเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรบ้าง ให้สรุปออกมาเป็นความคิดของตนเองอย่างน้อย 8 บรรทัด

9. ข้อเสนอแนะ / กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร ไปทำกิจกรรมการเพาะปลูก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
10.1 สื่อการเรียนรู้
-แบบทดสอบ
-ใบความรู้ที่ 1
-อุปกรณ์การเกษตร
10.2 แหล่งเรียนรู้
- โรงเพาะชำ
- ห้องเรียน